Ветеринарне відділення

Відділення «Ветеринарна медицина» було засновано в 1997році, після реорганізації Старомерчанського технікуму ветеринарної медицини.

В даний час на відділенні навчається понад 180 студентів . За роки існування відділення підготовлено сотні молодших спеціалістів за спеціальністю «фельдшер ветеринарної медицини» спеціальність: 5.11010101 «Ветеринарна медицина» галузь знань: 1101 «Ветеринарія».

Відділення "Ветеринарної медицини" очолює Танчак В.С. - викладач вищої кваліфікаційної категорії.


На відділенні функціонують десять лабораторій, та 1 кабінет а саме:


 • анатомії і фізіології с.-г. тварин;

 • акушерства, гінекології та штучного осіменіння с.-г. тварин;

 • внутрішніх незаразних хвороб;

 • епізоотології з мікробіологією;

 • фармакології;

 • патологічної фізіології та патологічної анатомії;

 • хірургії ветеринарної медицини;

 • паразитології та інвазійних хвороб тварин;

 • ветеринарно-санітарної експертизи з основами переробки продуктів тваринництва;

 • годівлі с.-г. тварин;

 • тваринництва, зоогігієни та ветеринарної санітарії (кабінет).


Практичні заняття проводяться також на базі навчальної клініки.


При всіх лабораторіях працюють гуртки, в яких студенти поглиблюють свої знання з певного предмету, проводять досліди, удосконалюють навики по застосуванню різних методів лікування тварин, знайомляться з досягненнями ветеринарних наук.


У ветеринарної медицини, базових тваринницьких господарств та установ державної ветеринарної медицини. На рівні галузі викладачами підготовлено:


 • навчальні посібники;

 • навчальні програми;

 • відеофільми;

 • матеріали з тестового контролю знань.


Випускники відділення отримують професію фельдшера ветеринарної медицини та робітничу професію „ Оператор штучного осіменіння с-г тварин і птиці". Вони добре підготовлені до роботи на виробництві: у державних установах ветмедицини та операторів штучного осіменіння тварин, на забійних пунктах господарств, у ветеринарних аптеках, тощо.


Ефективність навчального процесу визначається рівнем засвоєння студентами матеріалу.


На сьогоднішній день це модульний метод оцінювання знань студентів. В навчальний процес на відділі останнім часом активно впроваджуються комп'ютерна, аудіо, відеотехніка та дистанційне навчання . Викладання всіх дисциплін ведеться державною мовою.


До послуг викладачів та студентів - два комп'ютерних класи, підключені до мережі Інтернет. Це забезпечує використання ними потрібної інформації з найрізноманітніших джерел.


Велика увага приділяється екологічному навчанню і вихованню студентів. Система виховання на відділі базується на Законі України «Про освіту». Студенти відділення приймають участь у КВК, «Зірки серед нас» творчих вечорах, вікторини, конкурси "Кращий за професією", виховні години "Горджуся тим , що я ветеринар ", відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини області, вивчається педагогічний досвід викладачів. Студенти відділення постійно займаються в спортивних секціях коледжу.


Студенти мають можливість займатися в гуртках художньої самодіяльності, беруть участь в олімпіадах з фахових дисциплін. Кращі випускники відділення продовжують навчатися у вищих навчальних закладах освіти в Харківській зооветеринарній академії, Київському НУБІПі.


Основні напрямки методичної роботи такі:


 • активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях і в поза аудиторний час;

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу, зокрема самостійної роботи студентів;

 • підготовка методичних матеріалів щодо поліпшення вивчення та засвоєння окремих тем дисциплін;


Підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветмедицини шляхом запровадження в навчальний процес інноваційних технологій, передового педагогічного та виробничого досвіду, поліпшення зв'язків з виробництвом.


Первинні посади, що може обіймати фахівець:


 • фельдшер підприємства державної ветеринарної медицини

 • фельдшер ветеринарної медицини на тваринницьких фермах

 • фельдшер ветеринарної медицини в установах ветеринарної медицини на

 • всіх видах транспорту

 • завідуючий аптекою ветеринарної медицини

 • фельдшер ветеринарної медицини госпрозрахункового ветеринарно - санітарного загону

 • фельдшер прикордонного контрольного пункту ветеринарної медицини та митниці

 • лаборант державної лабораторії ветеринарної медицини лаборант лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках і м'ясопереробних підприємствах тощо.


"Кожен, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести їх до успіху, - справжній Майстер..." — так говорить одна притча.


В 2012 році були об’єднані дві циклові дисципліни «Ветеринарної медицини» та «Організація виробництва».


В 1996 році було введено підготовку спеціалістів зі спеціальності " Організація виробництва", набір до якої проводився на базі 11 класів. Перший випуск студентів з цієї спеціальності відбувся у 1999 році. З 2000 року спеціальність стала називатись " Аграрний менеджмент".


Очолює циклову комісію Шкіртіль Валентина Михайлівна старший викладач, викладач вищої освіти, яка спрямовує викладачів на впровадження інноваційних технологій навчання, удосконалення системи виховання студентів та розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Головною метою роботи коміісії є поліпшення якості підготовки фахівців, здатних у нових економічних умовах вирішувати питання ефективного господарювання у підприємствах різних форм власності. Засідання циклової комісії проводяться 1 раз у місяць, де вирішуються питання навчально-виховної, методичної та організаційної роботи.

Викладачі циклу економічних дисциплін є постійними авторами та співавторами і рецензентами навчальних програм ,посібників, методичних розробок, виданих в НМЦ.


Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє застосування інтенсивних технологій навчального процесу, інтерактивні методи навчання, зокрема ігрові методи використовуються викладачами при проведенні занять, зокрема відкритих занять з різних дисциплін. Важливе значення приділяється практичній підготовці фахівців.