Правила внутрішнього розпорядку

1. Загальні положення.


1.1. Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки і взаємовідносин для викладачів, студентів і працівників Коледжу. Крім цього, правилами зумовлюється організація і тривалість робочого дня співробітників і студентів, міри заохочення і покарання членів колективу.


1.2. Правила поведінки студентів Липковатівського аграрного коледжу розроблені на підставі Положення про державний вищий заклад освіти, нормативних актів Міністерства освіти і науки, Статуту Коледжу, які регламентують навчальну, наукову та виховну роботу студентів у вищих навчальних закладах.


1.3. Основним завданням Правил є створення оптимальних умов для оволодіння студентами своєю професією, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами та співробітниками Коледжу.

1.4. Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

1.5. Виконання Правил обов'язкове для всіх студентів.

1.6. Зміни та доповнення до цих правил вносяться директором Коледжу.

1.7. Правила внутрішнього розпорядку Липковатівського аграрного коледжу складені на основі типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних вищих навчальних закладів (затверджені наказом Міністра освіти і науки України №455 від 20.12.93 p.), статуту, у відповідності з діючим законодавством і нормами К31111.

1.8. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор та адміністрація Коледжу, в межах наданих їм повноважень.

1.9. Правила обов'язкові до виконання викладачами, студентами і всіма іншими особами, що працюють або знаходяться на території Коледжу.

1.10. Правила внутрішнього розпорядку повинні сприяти дотриманню

навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню

якості навчального процесу.


2. Основні права студентів, що навчаються в Коледжі.

2.1.Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти. Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту".

2.2. Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу зараховуються особи у випадках і в порядку, передбачених законодавчими актами України.

Зарахування до Коледжу проводиться відповідно до Правил прийому, які щорічно розробляються та затверджуються директором Коледжу згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, які затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.3. Студенти Коледжу мають право на:

• вибір форми навчання;

•безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту; •трудову діяльність у поза навчальний час;

•додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

•користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, спортивною базою Коледжу;

•участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

•участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту та оздоровлення;

•участь у виборах і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;

•у межах законодавства України брати участь у об'єднаннях громадян;

•вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, які передбачені державним стандартом вищої освіти та робочим навчальним планом;

•отримання матеріальної допомоги згідно із законодавством України;

•захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

•безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів Коледжу;

•канікулярну відпустку, тривалість якої не менше ніж вісім календарних тижнів;

•академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу у встановленому законодавством порядку;

•отримання стипендій, що призначаються юридичними і фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України;

•пільговий проїзд у транспорті, а також забезпечення гуртожитком у порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання;

•відстрочку від призову на дійсну строкову службу у лави Збройних Сил України до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення 21-літнього віку;

•отримання інших пільг, які передбачені законодавством України.

2.2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Обов'язки осіб, які навчаються у Коледжі

3.1. Студенти, що навчаються в Коледжі зобов'язані:

•дотримуватись законодавства України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

• виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;

• систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;

• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

• відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;

•дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Коледжу та правил поселення й проживання в гуртожитку Коледжу;

• бережно відноситися до власності Коледжу (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний план, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

•дотримуватися норм етики і моралі, вести себе з честю, утримуватись від дій, які б заважали іншим студентам чи працівникам Коледжу виконувати свої службові обов'язки.

•дотримуватись класичного стилю у виборі одягу під час навчально-виховного процесу;

• підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;

•у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це куратора або адміністрацію, вказавши причини пропуску занять.

• приймати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом, самообслуговуванням, прибиранням території, з діяльністю молодіжного трудового загону.

•дотримуватись правил проживання в гуртожитку;

• у разі виїзду з гуртожитку більше ніж на дві доби - повідомити працівників гуртожитку, куратора навчальної групи.

3.2. У разі нанесення збитку майну Коледжу (зокрема майно третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається в Коледжі відшкодовує його в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.3. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з навчального закладу.


Студенти можуть бути відраховані з Коледжу за:

* власним бажанням;

* невиконання навчального плану;

* порушення умов контракту;

* за вживання спиртних напоїв;

* появу на території коледжу у стані алкогольного сп'яніння;

* вживання наркотичних речовин;

* порушення правил внутрішнього розпорядку, правил проживання в гуртожитку;

* з інших причин, передбачених законами;


3.4. Студенти, які навчаються у Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку

із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом

здоров'я, народженням дитини, призовом на строкову військову службу у разі втрати

права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових

установах іноземних держав тощо). Студентам, які перервали навчання у Коледжі,

надається академічна відпустка.


Поновлення на навчання студентів, які відраховані з Коледжу, здійснюється під час канікул.


3.5. Студенти, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені:


* до іншого вищого навчального закладу;

* з одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі знань;

* з однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму підготовки;

* з однієї форми навчання на іншу.


Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.